Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2015

nastute

A.Kotański "Canto"

Człowiek nie powinien spędzać życia w pracy
bo to grzech
Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary Art deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dal nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane plantami
na południu, amerykańskie
samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki Giny Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj
Reposted fromgeneralizacja generalizacja

February 11 2015

3584 3893 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaczoo czoo

February 02 2015

nastute

May 14 2014

nastute
Reposted fromweightless weightless viaastrid-anne astrid-anne
nastute

April 26 2014

nastute
Reposted fromjamess jamess
nastute
8478 01aa 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 11 2014

nastute
7060 90c2 390
Reposted fromfoods foods

April 09 2014

nastute
Reposted fromlost-in-space lost-in-space
nastute
7555 5599 390
Reposted fromIriss Iriss viatea tea
nastute
9187 4795 390
Reposted fromfelicka felicka viacolours colours
nastute
Reposted fromnovac novac viaczoo czoo
nastute
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacytaty cytaty

April 07 2014

nastute
Reposted fromtediousuncle tediousuncle
nastute
9616 3ff5
Reposted fromTankistD TankistD viaRussia Russia

March 26 2014

7907 b49f 390
Reposted frommemq memq
0296 0b4f 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss

March 24 2014

nastute
Reposted frommr-absentia mr-absentia
nastute
Reposted fromnezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl